Lojistik Sektöründe İş Sağlığı ve Güvenliği

0
1719
Lojistik Sektöründe İş Sağlığı ve Güvenliği

Lojistik Sektöründe İş Sağlığı ve Güvenliği

Lojistik; bir ürün veya kaynağın başlangıç noktasından tüketim noktasına kadar, akış ve depolanma süreçlerinin, planlanması, uygulaması ve kontrol edilmesi olarak
tanımlanmaktadır. Nakliye, depolama, paketleme ve sevkiyat lojistik hizmetlerin alanları olarak sayılabilir. Bütün bu hizmetler ülkemizde özel veya kamu bünyesinde işletilen işyerleri aracılığı ile sunulmaktadır. Bu işyerlerinde kaza ve hastalıkların önlenmesi amacıyla çalışmalar yapmak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın sorumlulukları arasındadır.İş Sağlığı ve Güvenliği uygulamaları hem firma prestijinin, hem çalışan memnuniyetinin ve işçi sağlığının korunması sağlar. Hem de işverenin kanuni zorunluluklarını yerine getirmesinin ötesinde İş Sağlığı ve Güvenliği harcamalarından daha fazla kazancı bu uygulamalar vesilesi ile sağlayacak olması nedeni ile rekabet avantajı sağlamaktadır. Lojistiğin kendisinin doğru değerlendirilmesi bir rekabet avantajı oluştururken, İş Sağlığı ve Güvenliği uygulamalarının gerektiği gibi yapıldığı bir lojistik faaliyette bu avantaj artmaktadır.

Bir lojistik firmasının iş sağlığı ve güvenliği politikası çalışanlarına güvenli ve sağlıklı bir ortam sağlamayı amaç edinmiş ve normal çalışma düzenini engelleyecek her türlü kayıpları, insan veya makine üzerine sonuçlanan kazaları önleme ideali ile çalışmak üzerine şekillendirilmelidir. Firma, çalışanlarına güvenli ve sağlıklı bir iş ortamı oluşturmayı hedeflemeli, bu hedefe ulaşmanın sorumluluğunun yöneticisi ve çalışanları ile herkese ait olduğunu benimsemelidir. Yönetimin görevi işyerinde güvenli çalışma ortamının sürekliliğini ve çalışanların güvenliğini sağlamaktır. Bunlar, işyeri dizaynında iş güvenliği prensiplerine uymayı, ekipman seçimini, koruyucu ekipman ve mekanizmaları temin etmeyi, çalışanların eğitimini planlamayı- gerçekleştirmeyi, açık ve anlaşılır iş güvenliği kurallarını hazırlamayı içerir. Yönetim, çalışanları makine ve
ekipmanların kullanımı sırasında karşılaşabilecekleri tehlike ve zararlardan koruyacak bir iş güvenliği çerçevesi hazırlamalıdır.

Lojistik sektöründe çalışanlara düşen görev işçi sağlığı ve iş güvenliği tüzük hükümlerini ve firma çalışma kurallarını içeren bu çerçeveye uymak ve yönetim ile birlikte çalışarak kendi mefaatleri için kayıplarla sonuçlanacak kazalara neden olabilecek tehlikeli durumları ortadan kaldırmak ya da riski kabul edilebilir seviyeye indirmektir. Bu ortak sorumluluk herkesin katılımını gerektirir. Kazalara neden olan ve bunları önleyecek olan insanlardır. Kazasız bir çalışma ortamı ancak iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilen ve bunları günlük çalışmalarında her alanda kullanabilen kişilerle sağlanır. Firmalar için lojistik ve iş sağlığı ve güvenliği uygulamalarının ayrı ayrı verimlik oluşturduğu ve rekabet avantajı sağladığı tespit edilmiştir. Çalışmanın bundan sonraki kısmında lojistik işlemlerin tümünü bünyesinde barındıran ve asli işi lojistik olan bir firmada iş sağlığı ve güvenliği uygulamaları irdelenecek ve risk analizleri incelenecektir. Lojistik fonksiyonların tamamını yürüten bir firmanın köklü iş sağlığı ve güvenliği kültürünün yansıtılmasının ve uygulamalarının çalışmada sunulmasının sektörde yaşanan uygulama ve kültür oluşturma yetersizliklerine çözüm önerisi sunması hedeflenmiştir. Bu sayede özellikle son on yıldır hızla gelişen sektörde oluşan yeni firmaların işletmelerinde yararlanabilecekleri bir kaynak oluşturulmuş olacağı düşünülmektedir. Özellikle yeni sayılabilecek bir sektörde rekabet avantajının iş sağlığı ve güvenliği ile sağlanabileceği görüşü sayesinde insan yaşamı ve sağlığı ile çalışma koşullarının uygun olmasının işveren lehine olduğu ifade edilerek iş kazası, meslek hastalıklarının azaltılmasına katkı sağlanacağı öngörülmektedir.

Lojistik Sektöründe İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulaması

Lojistik sektöründe iş sağlığı ve güvenliği uygulaması aşağıda belirtilen faaliyetleri benimsetilmesi ve   yerine getirilmesiyle daha kusursuz uygulanabilir :

1. İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili durumu sürekli iyileştirilmek.

2. İş yerlerinde genel bir önleme politikası üzerine çalışmaları sürdürmek.

3. İşin her aşamasında risk değerlendirmesi yaklaşımı ile tehlikelerin tespiti ve buna göre alınacak tedbirleri belirlemek.

4. İşyerlerinde çalışan müşterilerle ve alt işverenlerle iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili olarak işbirliği yapmak.

5. Çalışanları işyerinde karşılaşılabilecek riskler konusunda bilgilendirilmek.

6. Tüm çalışanların görüşlerini almak.

7. İşyerlerinde sağlık ve güvenlik görevlisi, sağlık ve güvenlik işçi temsilcisi bulundurmak ve çalışmalarına öncülük etmek.

Lojistik sektörü özü itibariyle agresif, tehlikeli çalışma ortamı bulunan ve hızlı bir faaliyetler silsilesidir ve bu nedenle gerekli önlemlerin alınmaması halinde
kazalar kaçınılmaz olur. Firma iş kazalarının, meslek hastalıklarının, iş ve iş gücü kayıplarının ve maddi kayıpların önlenmesi için iş sağlığı ve güvenliği politikası
uyarınca gerekli çalışmaları yürütmek hedefi ile hareket etmektedir. Firmanın güvenlik kültürü, güvenliği veya emniyeti tehdit edebilecek davranışlarla veya uygulamalarla bunların yer aldığı ortak kullanım ya da etki alanında bulunan canlıların veya nesnelerin (teçhizat, araç vb.) muhtemel zararını en aza indirmeyi amaçlayan, güvenlik veya emniyete öncelik veren algılar, inançlar, tutumlar, kurallar, roller, sosyal- teknik- politik uygulamalarla, yetkinlikler ve sorumluluk hislerinin bütünü çerçevesine oturtulmuştur.

Lojistik Sektörün İş Sağlığı ve Güvenliği Talimatları

Lojistik sektörü  iş sağlığı ve güvenliği talimatları aşağıda belirtilen unsurları içermektedir;

1. İş sağlığı ve güvenliğine ilişkin bütün yasa ve talimatlar: 4857 sayılı iş kanununun ilgili hükümlerine uygun olarak ve iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin muhtelif yönetmelikler  bütün faaliyetler ve düzenlemeler mutlaka bu talimatlar çerçevesinde yapılır.

2. İş sağlığı ve güvenliği kurulu: Firma bünyesinde bulunan bütün birimlerin yöneticileri ve işyeri sağlık ve güvenlik temsilcileri ayda en az bir kez şirket genelinde sağlık ve güvenlik riski oluşturabilecek unsurları saptamak, önlemleri almak ve tecrübelerini diğer birimler ile paylaşmak maksadı ile insan kaynakları direktörünün başkanlığında toplanmalıdır.

3. İş sağlığı ve güvenliği uzmanı: İş sağlığı ve güvenliği konusunda eğitim almış, gerekli ehliyete sahip, iş yerindeki bütün iş sağlığı ve güvenliği uygulamalarını sevk
ve idare etmek, risk unsurlarını analiz etmek ve gerekli önlemlerin alınması için firma yönetimini bilgilendirmek ve harekete geçirmek ile görevlidir. Mevcut yasanın belirlemiş olduğu görevler ile çalışır.

4. İşyeri iş sağlığı ve güvenliği temsilcileri: Her birimde çalışanları temsil ile yükümlü temsilciler mevcuttur. Birimlerindeki iş sağlığı ve güvenliğini tehdit eden hususları tespit ederek, bu sorunları, giderilmesi için işyeri yönetimine ve iş sağlığı ve güvenliği kuruluna getirmekle mükelleftir. Ayrıca iş sağlığı ve güvenliği uygulamaları konusunda daha az deneyimli çalışanlara örnek teşkil ederek gerektiğinde eğitim vermekle sorumludur.

5. Risk analizleri: Risk oluşturan faktörleri belirlemek, bu risklerin önlenebilmesi için gerekli önerileri yapmak/ aksiyonları belirlemek, aksiyonu alacak kişiyi  belirlemek ve aksiyonun sonucunu takip edilmesini sağlamak gibi unsurlardan oluşur.

Lojistik sektöründe iş sağlığı ve güvenliği için daha fazla bilgi almak isterseniz linke tıklayabilirsiniz : https://www.csgb.gov.tr/media/5020/cagataykuyucu.pdf 

 

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here